Hellenic – Polytonic

Hellenic – Rite of Her Sacred Fires (RoHSF)

Ἡ Τελετή τῶν Ἱερῶν Της Φλογῶν

Γραμμένη ἀπό τήν Sorita d’Este ( www.sorita.co.uk) γιά τόν ἑορτασμό τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ ἀνθολογίου “Hekate Her Sacred Fires” ( http://avaloniabooks.co.uk/catalogue/greece-rome-balkans/hekate-her-sacred-fires/) καί ὡς μιά πράξη ἀφιέρωσης καί εὐγνωμοσύνης πρός τή Θεά Ἑκάτη.

___________________________________________________________________________

Ἡ τελετή γράφθηκε γιά τήν Πανσέληνο τῆς Πέμπτης 27ης Μαΐου 2010 καί ἐπαναλαμβάνεται στήν Πανσέληνο κάθε Μάη ἀπό ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τιμήσουν τή Θεά Ἑκάτη καί νά ἀφιερώσουν τόν ἑαυτό τους σέ μεγαλύτερη κατανόηση τῶν Μυστηρίων Της. Μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνη της ἤ στό πλαίσιο μιᾶς μεγαλύτερης τελετῆς, μέ ἤ χωρίς ἐπίσημο τελετουργικό χῶρο -αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄτομο. Εἶναι προτιμότερο (ἀλλά ὄχι ὑποχρεωτικό) τα λόγια καί οἱ κινήσεις τῆς τελετῆς ὅπως γράφονται παρακάτω νά μείνουν ἀναλλοίωτα, παρόλα αὐτά εἴτε εἶναι γιά πνευματικούς εἴτε γιά μαγικούς εἴτε γιά προσωπικούς λόγους, ἄν ἐπιθυμεῖτε νά ἀλλάξετε κάποιο τμῆμα τῆς τελετῆς, σᾶς δίνεται ἡ ἄδεια νά τό κάνετε μέ τήν προϋπόθεση νά μήν ἀλλάξετε τόν σκοπό τῆς τελετῆς.

___________________________________________________________________________

Προετοιμασία:

Βρεῖτε ἕνα ἥσυχο μέρος ὅπου θά μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τήν τελετή ἀνενόχλητος/-η. Θά χρειαστεῖτε ἕνα κερί (ἤ μιά ἄλλη μορφή λατρευτικῆς φλόγας ὅπως ἕνα λύχνο ἤ τήν φωτιά μιᾶς ἑστίας) καί κάτι γιά νά τό ἀνάψετε. Ἴσως θελήσετε νά ἀφιερώσετε/καθαγιάσετε τό κερί, ἤ ὅποια ἄλλα ὑλικά θά χρησιμοποιήσετέ σε μέ τρόπο πού νά ταιριάζει στήν συνήθη παράδοση μέ τήν ὁποία δουλεύετε, ἀλλιῶς ἁπλά σιγουρευτεῖτε πώς εἶναι καθαρό.

Προοίμιο:

Κάντε τόν ἑαυτό σας νά νιώσει ἄνετα, πάρτε βαθιές ἀνάσες καί βρεῖτε ἕνα σημεῖο ἰσορροπίας: τοῦ μυαλοῦ, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πού θά σᾶς παρουσιάζει περήφανο/-ἡ καί ὄμορφο/-ἡ στόν κόσμο. Ἀναπνεῦστε βαθιά καί βρεῖτε τή φωνή σας, τήν φωνή μέ τήν ὁποία θά πεῖτε λόγια ἀληθινῆς καί ἁγνῆς πρόθεσης. Ἀναπνεῦστε βαθιά καί ἐπικαλεστεῖτε τήν ἐλευθερία μέσα στήν καρδιά σας ἔτσι ὥστε νά εἶστε ἱκανός/-ἤ νά ἐκφραστεῖτε μέ ἁγνότητα τῆς πρόθεσης καί δύναμη τῆς ἐπιθυμίας.

Τοποθετῆστε τά χέρια σᾶς πάνω στήν καρδιά σᾶς (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς), τόν δείκτη καί τόν μέσο του κυρίαρχου χεριοῦ σας στά χείλη σᾶς (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς) καί μετά στό μέτωπό σας (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς). Τώρα κλεῖστε τούς ἀντίχειρές σας σέ γροθιές καί σηκῶστε καί τά δύο χέρια σας πρός τόν οὐρανό.

Ἀνοῖξτε τίς παλάμες σας, ἡ ἀριστερή πρός τά πάνω καί ἡ δεξιά πρός τά κάτω καί ἐπικαλεστεῖτε τή Θεά.

Ἐπίκληση:

Σέ ἐπικαλοῦμαι Ἠγεμόνη τοῦ οὐρανοῦ, τῆς γῆς καί τῆς θαλάσσης,

ἀπό τά μυστήριά σου τῆς νύχτας καί τῆς ἡμέρας,

ἀπό τό φῶς τῆς σελήνης καί τή σκιά τοῦ ἡλίου.

Σέ ἐπικαλοῦμαι Κυρά τῆς ζωῆς τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναγέννησης.

Ἀναδύσου τώρα ἀπό τόν κόσμο τῶν σκιῶν γιά νά θρέψεις τήν ψυχή μου καί νά φωτίσεις τό μυαλό μου.

Τρίμορφη Κυρά Τριοδίτι

Σέ παρακαλῶ Κλειδοῦχε, Κυρά τῶν ψυχῶν πού περιπλανῶνται τήν νύχτα,

νά φέρεις τήν σοφία σου ἀπό τά ἀστέρια

καί τό φῶς τῶν ἀστέρων ἀπό τό σκότος.

Δημιουργέ της ζωῆς!

Θεά τοῦ βασιλείου τῶν σκιῶν! Φωσφόρε Βασίλισσα!

Ψιθύρισε τώρα τά μυστικά σου!

Οὐρανία, Χθονία, Πυρφόρε!

[Σηκῶστε τά χέρια σας μέ τίς παλάμες πρός τόν οὐρανό(3 χτύποι τῆς καρδιᾶς) καί μετά ἀγγίξτε τό ἔδαφος μέ τίς παλάμες σας.]

[Καθίστε μπροστά ἀπό τό κερί καί προετοιμαστεῖτε νά τό ἀνάψετε.]

[Πάρτε 3 βαθιές ἀνάσες καί ἐπιτρέψτε στίς αἰσθήσεις σας νά ἀφυπνιστοῦν.]

Πεῖτε:

Ἑκάτη, σύντροφε καί ὁδηγέ στά μυστήρια,

ἀνάβω αὐτή τήν ἱερή φλόγα πρός τιμήν σου (ἐδῶ ἀνάψτε τό κερί)

Εἴθε τό φῶς της νά ἑνώνει τά ἀστέρια καί τίς πέτρες, τόν οὐρανό καί τή γῆ.

Μέ αὐτή τή φλόγα ἐκφράζω τήν ἐπιθυμία μου γιά μεγαλύτερη κατανόηση τῶν μυστηρίων σου.

ΑΣΚΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΙ ΕΡΩΝ ΟΡΕΩΝ ΙΩΡ ΜΕΓΑ ΣΑΜΝΥΗΡ ΒΑΥΙ (3 φορές)

ΦΟΒΑΝΤΙΑ ΣΕΜΝΗ

Μεγάλη Ἑκάτη πού γυρίζεις τόν ἱστό τῶν ἀστεριῶν καί κυριαρχεῖς στήν σπείρα τῆς ζωῆς, ὁδήγησε μέ σέ μονοπάτια κατανόησης.

Ἀπό Σταυροδρόμι σέ Σταυροδρόμι,

οἱ Δαδοῦχοι καί οἱ Κλειδοῦχοι τῶν Μυστηρίων σου πάντα θά βρίσκουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

[Τώρα καθίστε καί παρακολουθῆστε τή φλόγα νά τρεμοπαίζει καί νά χορεύει, ἐπιτρέψτε στόν ἑαυτό σας νά ἑστιάσει στά διαφορετικά χρώματα τῆς φλόγας, τά κίτρινα καί τά κόκκινα, τά μπλέ καί τά λευκά, καί τό μαῦρο. Ἄν θελήσετε μπορεῖτε νά διαλογιστεῖτε πάνω στή φλόγα, κοιτώντας γιά ὁράματα ἤ οἰωνούς. Παρομοίως, μπορεῖτε νά σβήσετε τό κερί καί νά ἀφήσετε τόν πραγματικό ἑαυτό σας νά ἀκτινοβολεῖ τά ὄμορφά του μυστήρια ἀπό αὐτή τήν ἡμέρα καί πέρα, μέ τήν φλόγα τῶν φωτιῶν τῆς Ἑκάτης πού συνεχίζει νά καίει μέσα στήν καρδιά σας!]

Ἐκδιώκω τώρα τίς σκιές τῆς ἀμφιβολίας ἀπό τό μυαλό μου,

γεμάτος/-ἡ ἀπό τήν σιωπή καί τήν ζεστασιά τῆς ἕνωσής μας.

Νιώθω τήν χρυσαφένια σου λάμψη μέσα στήν καρδιά μου

καί τό μεγαλεῖο της γνώσης στό μέτωπό μου.

Εἶμαι μαθητής/-τρία των μυστηρίων σου.

Σβῆστε τήν φλόγα καί τότε βάλτε τά χέρια σας στήν καρδιά σᾶς (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς), τόν δείκτη καί τόν μέσο του κυρίαρχου χεριοῦ σας στά χείλη σᾶς (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς) καί μετά στό μέτωπό σας (3 χτύποι τῆς καρδιᾶς).

Ἀνοῖξτε τίς παλάμες σας πρός τόν οὐρανό καί μετά ἀγγίξτε τή Γῆ.

Hekate Shrine - Lotus Cooper

Hekate Shrine – Lotus (2013)